Appetizer

 • Annapurna's Appetizer
 • Methi Pakora ($6.99)
 • SLICED ALOO PAKORA ($6.99)
 • ONION PAKORA ($6.99)
 • MIRCHI PAKORA ($6.99)
 • KHASTA KACHORI ($6.99)
 • LASANIYA BATAKA ($6.99)
 • DAKOR NA GOTA ($6.99)
 • SEV USAL ($6.99)
 • LILVA KACHORI ($6.99)
 • PAPADI NO LOT ($6.99)
 • SEV KHAMNI ($6.99)
 • BHARELA MARCHA ($6.99)
 • HANDVO ($6.99)
 • BATAKAPUVA ($6.99)
 • BATAKAVADA ($6.99)
 • DALVADA ($6.99)